Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.35.6/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 28 listopada 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Słowenii
(Sprawa C-506/17) 1

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Środowisko naturalne - Składowanie odpadów - Dyrektywa 1999/31/WE - Artykuł 14 lit. b) i c) - Zezwolenie na prowadzenie działalności - Zamknięcie składowisk nieposiadających zezwolenia - Zezwolenie na przeprowadzenie niezbędnych prac na podstawie zatwierdzonego planu zagospodarowania terenu - Określenie okresu przejściowego na wykonanie planu

Język postępowania: słoweński

(2019/C 35/08)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo E. Sanfrutos Cano i M. Žebre, następnie E. Sanfrutos Cano, B. Rous Demiri i F. Thiran i w końcu E. Sanfrutos Cano, B. Rous Demiri, F. Thiran i C. Hermes, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Słowenii (przedstawiciele: J. Morela i N. Pintar Gosenca, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Nie podjąwszy środków niezbędnych do tego,
- by najpóźniej do dnia 16 lipca 2009 r. doprowadzono zgodnie z art. 7 lit. g) i art. 13 dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów do zamknięcia składowisk Dragonja, Dvori, Rakek-Pretržje, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec-Steklarna, Tuncovec-OKP i Bočna-Podhom, które nie uzyskały zgodnie z art. 8 tej dyrektywy zezwolenia na kontynuację działalności, oraz
- by najpóźniej do dnia 16 lipca 2009 r. składowisko Ostri vrh spełniło wymogi dyrektywy 1999/31, z wyjątkiem wymogów określonych w pkt 1 załącznika I do tej dyrektywy,

Republika Słowenii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy odpowiednio art. 14 lit. b) i art. 14 lit. c) dyrektywy 1999/31.

2) Republika Słowenii zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 357 z 23.10.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.