Sprawa C-506/13 P: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.363.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2015 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 września 2015 r. - Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE/Komisja Europejska
(Sprawa C-506/13 P) 1

(Odwołanie - Umowa o przyznaniu wspólnotowej pomocy finansowej na rzecz projektu w dziedzinie współpracy medycznej - Decyzja Komisji o podjęciu działań zmierzających do odzyskania części wypłaconych zaliczek - Skarga o stwierdzenie nieważności - Niedopuszczalność)

Język postępowania: grecki

(2015/C 363/03)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2015 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE (przedstawiciel: E Tzannini, dikigoros)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Lejeune, pełnomocnik, E. Petritsi, dikigoros)

Sentencja

1)
Odwołanie zostaje oddalone.
2)
Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 344 z 23.11.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.