Dz.U.UE.C.2018.455.15/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 17 października 2018 r. - Komisja Europejska / Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(Sprawa C-503/17) 1

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 95/60/WE - Banderolowanie olejów napędowych i nafty - Tankowanie prywatnych rekreacyjnych jednostek pływających

Język postępowania: angielski

(2018/C 455/22)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Tomat i J. Tomkin, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: S. Brandon, pełnomocnik, wspierany przez M. Gray'a, barrister)

Sentencja

1) Dopuszczając używanie banderolowanego paliwa do celów prywatnej żeglugi nawigacyjnej, nawet jeżeli paliwo to nie podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego ani obniżeniu tego podatku, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na podstawie dyrektywy Rady 95/60/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejów napędowych i nafty.
2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostaje obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 347 z 16.10.2017.