Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.112.8/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa - Hiszpania) - Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez
(Sprawa C-503/15) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 267 TFUE - Sekretarz - Pojęcie "sądu krajowego" - Obligatoryjna jurysdykcja - Wykonywanie funkcji sądowniczych - Niezawisłość - Brak właściwości Trybunału]

Język postępowania: hiszpański

(2017/C 112/11)

(Dz.U.UE C z dnia 10 kwietnia 2017 r.)

Sąd odsyłający

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ramón Margarit Panicello

Strona pozwana: Pilar Hernández Martínez

Sentencja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest właściwy do udzielania odpowiedzi na pytania przedstawione mu przez Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (sekretarza sądu ds. przemocy wobec kobiet w Terrassie, Hiszpania).

1 Dz.U. C 414 z 14.12.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.