Sprawa C-502/15: Komisja Europejska v. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. - OpenLEX

Sprawa C-502/15: Komisja Europejska v. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.213.9

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 4 maja 2017 r. - Komisja Europejska/Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(Sprawa C-502/15) 1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 91/271/EWG - Artykuły 3-5 i 10 - Punkty A, B i D załącznika I - Oczyszczanie ścieków komunalnych - Systemy zbierania - Wtórne lub inne równie skuteczne oczyszczanie - Bardziej rygorystyczne oczyszczanie ścieków na obszarach wrażliwych)

Język postępowania: angielski

(2017/C 213/08)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Mifsud-Bonnici i E. Manhaeve, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: J. Kraehling, pełnomocnik, wspierana przez S. Ford, Barrister)

Sentencja

1)
Nie zapewniając, że wody zbierane w ramach systemu łączonego, gromadzącego ścieki komunalne i wody deszczowe w aglomeracjach Gowerton i Llanelli będą gromadzone i odprowadzane celem ich oczyszczenia zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 3, 4 i 10 tej dyrektywy, a także pkt A i B załącznika I do tej dyrektywy.
2)
Nie wprowadzając wtórnego oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Ballycastle i nie poddając ścieków komunalnych w aglomeracji Gibraltar jakiemukolwiek oczyszczaniu, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 4 dyrektywy 91/271 i pkt B załącznika I do tej dyrektywy.
3)
Nie zapewniając, że ścieki komunalne odprowadzane do systemów zbierania w aglomeracjach Tiverton, Durham (Barkers Haugh), Chester-le-Street, Islip, Broughton Astley, Chilton, Witham i Chelmsford, zanim zostaną zrzucone na obszarach wrażliwych, będą objęte bardziej rygorystycznym oczyszczaniem niż oczyszczanie określone w art. 4 dyrektywy 91/271, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 5 tej dyrektywy i pkt B załącznika I do tej dyrektywy.
4)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
5)
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostaje obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 16 z 18.1.2016.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.