Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.231.2/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 1 grudnia 2016 r. w sprawie T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO - Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR), wniesione w dniu 31 stycznia 2017 r. przez Universidad Internacional de la Rioja, S. A.
(Sprawa C-50/17 P)

Język postępowania: hiszpański

(2017/C 231/03)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Universidad Internacional de la Rioja, S.A. (przedstawiciele: C. Lema Devesa i A. Porras Fernandez-Toledano, abogados)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Żądania wnoszącego odwołanie

Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości (dziewiąta izba) skargę w części odrzucił, a w pozostałej części oddalił oraz postanowił, że Universidad Internacional de La Rioja, S.A. pokrywa własne koszty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.