Sprawa C-498/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 30 kwietnia 2019 r. w sprawie T-530/18,... - OpenLEX

Sprawa C-498/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 30 kwietnia 2019 r. w sprawie T-530/18, Rumunia/Komisja, wniesione w dniu 27 czerwca 2019 r. przez Rumunię.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.270.27

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 30 kwietnia 2019 r. w sprawie T-530/18, Rumunia/Komisja, wniesione w dniu 27 czerwca 2019 r. przez Rumunię
(Sprawa C-498/19 P)

Język postępowania: rumuński

(2019/C 270/30)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Rumunia (przedstawiciele: C.R. Canț ăr, E. Gane, O.C. Ichim, M. Chicu, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącej odwołanie

-
Uwzględnienie odwołania, uchylenie w całości postanowienia Sądu w sprawie T-530/18, ponowne rozpatrzenie sprawy T-530/18 oraz uwzględnienie skargi o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/873 z dnia 13 czerwca 2018 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 1 :
a)
w odniesieniu do poddziałania 1a w całości (kwota 13 184 846,61 EUR dotycząca lat budżetowych 2015 i 2016);
b)
w odniesieniu do poddziałań 3a, 5a, 3b i 4b w całości (kwota 45 532 000,96 EUR dotycząca lat budżetowych 2014, 2015 i 2016) i, tytułem żądania ewentualnego, w części za okres przed dniem 19 września 2015 r. (kwota 21 315 857,50 EUR);

lub

-
uwzględnienie odwołania, uchylenie w całości postanowienia Sądu w sprawie T-530/18, przekazanie sprawy T-530/18 w celu ponownego rozpatrzenia Sądowi Unii Europejskiej, który w ramach tego uwzględni skargę o stwierdzenie nieważności i stwierdzi częściową nieważność decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/873, jak wskazano powyżej;
-
obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

A.
Naruszenie art. 263 i 297 TFUE, a także zasady pewności prawa
(i)
Sąd nie dokonał właściwej prawnej oceny pełnego i prawidłowego charakteru notyfikowania i błędnie uznał notyfikowanie przez Komisję za czynność powodującą rozpoczęcie biegu terminu przewidzianego w art. 263 TFUE. Takie podejście Sądu jest sprzeczne z zasadą pewności prawa.

Rumunia uważa, że występowanie jakiegokolwiek błędu w odniesieniu do zasadniczych elementów decyzji takiej ja k decyzja 2018/873 podważa jej notyfikowanie i stawia poważne problemy w świetle zasady pewności prawa. W rezultacie występowanie błędów takich jak te stwierdzone przez Sąd wystarcza, aby notyfikowanie dokonane przez Komisj ę nie mogło powodować rozpoczęcia biegu terminu, o którym mowa w art. 263 TFUE.

Sąd uznał za niewielkie różnice występujące między tekstem decyzji 2018/873 opublikowanym a tekstem notyfikowanym w oparciu o to, że nie mogły one przeszkodzić w zrozumieniu treści decyzji, gdyż wyraz "sumă" (kwota) mógł odpowiadać jedynie rodzajowi korekty "sumă estimată" (szacunek według kwot). Ponieważ tego rodzaju korekta nie istnieje, Rumunia uważa, że rozumowanie Sądu jest obarczone błędem, i można uznać, że zrozumienie tekstu decyzji zostało utrudnione, a jej notyfikowanie podważone.

(ii)
Sąd dokonał błędnej interpretacji art. 263 TFUE w związku z art. 297 TFUE, rozważając skutki opublikowania decyzji 2018/873 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w świetle wymogu skutecznej informacji oraz zasady pewności prawa.

Zgodnie z art. 263 akapit szósty TFUE tym, co jest istotne w ramach wykonywania prawa do wniesienia skargi, jest treść zaskarżonego aktu Unii, a nie chwila wejścia tego aktu w życie lub chwila, od której wywołuje on skutki prawne.

Bieg dwumiesięcznego terminu na wniesienie skargi o stwierdzenie nieważności aktu takiego jak decyzja 2018/873, który ma być notyfikowany i który zgodnie z utrwaloną praktyką instytucji wydającej ten akt jest również publikowany w Dzienniku Urzędowym, powinien rozpoczynać się od dnia publikacji i być przedłużony o czternaście dni przewidzianych w art. 59 regulaminu postępowania przed Sądem.

Narzuca się to tym bardziej w szczególnych okolicznościach, w jakich decyzja 2018/873 została notyfikowana władzom rumuńskim i opublikowana, wskazujących na występowanie różnic między tekstem notyfikowanym a tekstem opublikowanym w odniesieniu do zasadniczych elementów decyzji.

(iii)
Sąd naruszył zasadę pewności prawa, uznając, że jedna z różnic wskazanych przez Rumunię [dotycząca rodzaju korekty "sumă estimată" (szacunek według kwot) zamiast "rată forfetară" (zryczałtowana)] stanowiła niewielki błąd redakcyjny, popełniony w tekście notyfikowanym i opublikowanym, ale który nie został popełniony w toku postępowania administracyjnego ani w sprawozdaniu zbiorczym i który nie pozostawia wątpliwości co do charakteru korekty.
(iv)
Sąd naruszył art. 263 TFUE, uznając za pozbawione znaczenia i nieskuteczne różnice między tekstem notyfikowanym a tekstem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym dotyczące przepisów decyzji 2018/873, skierowanych do innych państw członkowskich Unii, w świetle statusu państwa członkowskiego jako uprzywilejowanego skarżącego.
B.
Naruszenie zasady kontradyktoryjności również w świetle art. 64 regulaminu postępowania przed Sądem.

Rumunia uznaje, że Sąd naruszył zasadę kontradyktoryjności, nie umożliwiając władzom rumuńskim zajęcia stanowiska w odniesieniu do informacji przekazanych przez Komisję Europejską w odpowiedzi na pytanie Sądu, a które to informacje stanowiły podstawę odrzucenia skargi jako niedopuszczalnej.

1 Decyzja wykonawcza (UE) 2018/873 wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR-ROW) (Dz.U. 2018, L 152, s. 29).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.