Sprawa C-498/09 P: Thomson Sales Europe v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.288.17/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2010 r.

Postanowienie Trybunału z dnia 10 czerwca 2010 r. - Thomson Sales Europe przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa C-498/09 P) (1)

(Odwołanie - Kodeks celny - Zwolnienie z należności celnych - Odstąpienie od retrospektywnego pokrycia należności celnych - Cło antidumpingowe - Brak rażącego niedbalstwa - Złożoność regulacji - Doświadczenie zawodowe - Staranność przedsiębiorcy - Odbiorniki telewizyjne z ekranem do odbioru kolorowego produkowane w Tajlandii - Akty zaskarżalne)

(2010/C 288/28)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2010 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Thomson Sales Europe (przedstawiciele: adwokaci F. Foucault i F. Goguel)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Bouyon i H. van Vliet, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia 29 września 2009 r. w sprawach połączonych T-225/07 i T-364/07 Thomson Sales Europe przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił skargę wniesioną przez wnoszącą odwołanie, której przedmiotem było stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o sygn. akt REM nr 03/05 z dnia 7 maja 2007 r., na mocy której poinformowano władze francuskie, iż nie było uzasadnione przyznanie umorzenia należności celnych przywozowych, nałożonych na odbiorniki telewizyjne z ekranem do odbioru kolorowego produkowane w Tajlandii, o których mowa w ich wniosku z dnia 14 września 2005 r., a także stwierdzenie nieważności pisma Komisji z dnia 20 lipca 2007 r., w którym nie potwierdzono możliwości skorzystania z odstąpienia od retrospektywnego pokrycia należności celnych przywozowych nałożonych na te odbiorniki - Postępowanie w przedmiocie wniosku o umorzenie należności na podstawie art. 239 kodeksu celnego i wniosku o odstąpienie od pokrycia wskazanych należności na podstawie art. 220 ust. 2 lit. b) kodeksu celnego - Naruszenie prawa do obrony - Błędna kwalifikacja prawna okoliczności faktycznych

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Spółka Thomson Sales Europe zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 80 z 27.3.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.