Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.69.17/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 2009 r.

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 9 września 2008 r. w sprawie T-224/08 Fornaci Laterizi Danesi SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 18 listopada 2008 r. przez Fornaci Laterizi Danesi SpA

(Sprawa C-498/08 P)

(2009/C 69/31)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 21 marca 2009 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Fornaci Laterizi Danesi SpA (przedstawiciele: Fornaci Laterizi Danesi SpA, adwokaci)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania wnoszącego odwołanie

– uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2008 r. w sprawie T-224/08, notyfikowanego telefaksem w dniu 12 września 2008 r. i przesłanie spraw do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Pierwszej Instancji;

– tytułem subsydiarnym, w razie nieprzekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, uwzględnienie żądań skarżącej przedstawionych w pierwszej instancji;

– obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Błędne domniemania prawne, błędne uzasadnienie, błędne zastosowanie rozpatrywanego przepisu prawa, brak postępowania dowodowego (art. 30 akapit piąty, AT. 249 i 254 WE w związku z art. 6 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.