Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.168.18

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 2 marca 2017 r. - (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky - Republika Czeska) - postępowanie karne przeciwko Jurajowi Sokáčowi
(Sprawa C-497/16) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Prekursory narkotykowe - Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 - Artykuł 2 lit. a) - Pojęcie "substancji sklasyfikowanej" - Wyłączenie produktów leczniczych - Dyrektywa 2001/83/WE - Artykuł 1 ust. 2 - Pojęcie "produktu leczniczego" - Produkt leczniczy zawierający efedrynę lub pseudoefedrynę - Rozporządzenie (WE) nr 111/2005 - Artykuł 2 lit. a) - Pojęcie "substancji sklasyfikowanej" - Załącznik - Włączenie produktów leczniczych zawierających efedrynę lub pseudoefedrynę - Brak wpływu na zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 273/2004]

Język postępowania: czeski

(2017/C 168/23)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Sąd odsyłający

Nejvyšší soud České republiky

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Juraj Sokáč

Sentencja

"Produkty lecznicze" w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zmienionej dyrektywą 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r., w skład których wchodzą "substancje sklasyfikowane" w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych, zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 1258/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2013 r., takie jak efedryna i pseudoefedryna, pozostają wyłączone z zakresu stosowania tego rozporządzenia po wejściu w życie rozporządzenia nr 1258/2013 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1259/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi.

1 Dz.U. C 22 z 23.1.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.