Sprawa C-496/10: Postępowanie karne przeciwko Aldowi Patriciellowi.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.109.2/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 kwietnia 2012 r.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 19 stycznia 2012 r. - (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Ufficio del Giudice di Pace di Venafro - Włochy) - postępowanie karne przeciwko Aldowi Patriciellowi

(Sprawa C-496/10)(1)

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania - Poseł do Parlamentu Europejskiego - Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów - Artykuł 8 - Postępowanie karne w sprawie czynu zabronionego polegającego na pomówieniu - Oświadczenia złożone poza pomieszczeniami Parlamentu - Pojęcie "opinii wyrażonej w czasie wykonywania obowiązków parlamentarnych" - Immunitet - Przesłanki)

(2012/C 109/03)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 14 kwietnia 2012 r.)

Sąd krajowy

Ufficio del Giudice di Pace di Venafro

Strona w postępowaniu przed sądem krajowym

Aldo Patriciello

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Ufficio del Giudice di Pace di Venafro - Wykładnia art. 9 i art. 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz.U. 1967 152, s. 13) - Poseł do Parlamentu Europejskiego, któremu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa pomówienia w następstwie fałszywego oskarżenia przedstawiciela służb porządkowych - Pojęcie opinii wyrażonej w czasie wykonywania obowiązków służbowych

Sentencja

Artykuł 8 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, załączonego do traktatów UE, FUE i EWEA, należy interpretować w ten sposób, że oświadczenie złożone przez posła do Parlamentu Europejskiego poza pomieszczeniami Parlamentu, w którego sprawie wszczęto postępowanie karne w jego państwie członkowskim pochodzenia z tytułu czynu zabronionego polegającego na pomówieniu, stanowi opinię wyrażoną w czasie wykonywania przez niego obowiązków parlamentarnych objętą zakresem immunitetu określonego w tym przepisie, tylko gdy oświadczenie to odpowiada subiektywnej ocenie, która wykazuje bezpośrednią więź z wykonywaniem takich obowiązków. Do sądu odsyłającego należy określenie, czy przesłanki te są spełnione w zawisłej przed nim sprawie.

______

(1) Dz.U. C 346 z 18.12.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.