Sprawa C-495/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 3 lipca 2013 r. w sprawie TT-206/12 GRE Grand River... - OpenLEX

Sprawa C-495/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 3 lipca 2013 r. w sprawie TT-206/12 GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 16 września 2013 r. przez GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 3 lipca 2013 r. w sprawie TT-206/12 GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 16 września 2013 r. przez GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH

(Sprawa C-495/13 P)

(2013/C 325/29)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (przedstawiciele: adwokaci I. Memmler i S. Schulz)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Villiger Söhne GmbH

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie wyroku Sądu z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie T-206/12 oraz stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej drugiej strony postępowania z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie R 411/2011-1;
obciążenie drugiej strony postępowania kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsze odwołanie jest wymierzone przeciwko wyrokowi sądu, na mocy którego oddalona została skarga wnoszącej odwołanie o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 1 marca 2012 r. dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Villiger Söhne GmbH i GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH.

Jako jedyny zarzut wnosząca odwołanie podnosi błędną wykładnie i błędne zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 1 .

W uzasadnieniu wnosząca odwołanie podnosi co następuje:

Sąd dokonał błędnej wykładni pojęcia "identyczność towarów", ponieważ potraktował towar "cygara" jako tożsamy z ogólniejszym pojęciem "wyroby tytoniowe". W ten sposób Sąd dokonał niestosownego rozszerzenia zakresu ochrony znaku towarowego, na który powołano się w sprzeciwie.

Sąd dokonał błędnej wykładni pojęcia "podobieństwo towarów", ponieważ również w ramach oceny podobieństwa towarów nie powinien był potraktować pojedynczego towaru "cygaro" jako podobny do ogólniejszego pojęcia "artykuły dla osób palących".

W ramach porównania oznaczeń Sąd nie zastosował w prawidłowy sposób doktryny wymagającej dokonania oceny globalnej, ponieważ porównał jedynie elementy "LIBERTAD" i "LIBERTE", nie biorąc pod uwagę pozostałych elementów znaków towarowych.

Dokonując prawidłowego zastosowania doktryny wymagającej dokonania oceny globalnej Sąd powinien był w szczególności przyznać większe znaczenie niektórym innym elementom porównywanych znaków towarowych, m.in. kombinacji kolory-

stycznej znaku towarowego, wobec którego wniesiono sprzeciw i określeniu "LA" występującym w znaku towarowym, na który powołano się w sprzeciwie.

Sąd zastosował również błędnie sformułowane przez Trybunał zasady dotyczące ustalania podobieństwa pojęć, ponieważ nie uwzględnił w dostatecznym stopniu rozmaitych języków, w których zredagowane zostały znaki towarowe.

Podsumowując Sąd doszedł zatem do niewłaściwego wniosku.

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz.U. 78, s. 1

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.