Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.13/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Włochy) - Sicurbau Srl, Imprese Generali Riunite Srl (I.G.R.), Iterga Costruzioni Generali SpA, Pacifico Costruzioni SpA (Pa.Co.)/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità Portuale di Napoli, SOA Rina SpA: przy udziale: Pamoter Genova Srl. i in.
(Sprawa C-493/16) 1

Język postępowania: włoski

(2017/C 202/22)

(Dz.U.UE C z dnia 11 kwietnia 2017 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 454 z 5.12.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.