Sprawa C-491/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria (Węgry) w dniu 26 czerwca 2019 r. -... - OpenLEX

Sprawa C-491/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria (Węgry) w dniu 26 czerwca 2019 r. - Emberi Erőforrások Minisztériuma/Szent Borbála Kórház.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.348.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 października 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria (Węgry) w dniu 26 czerwca 2019 r. - Emberi Erőforrások Minisztériuma/Szent Borbála Kórház
(Sprawa C-491/19)

Język postępowania: węgierski

(2019/C 348/05)

(Dz.U.UE C z dnia 14 października 2019 r.)

Sąd odsyłający

Kúria.

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Emberi Erőforrások Minisztériuma. Strona pozwana: Szent Borbála Kórház.

Pytania prejudycjalne

1.
Czy w stosunku prawnym wynikającym z umowy o udzielenie dotacji organy i instytucje pośredniczące państw członkowskich właściwe w zakresie postępowania w sprawie nieprawidłowości w pierwszej lub w drugiej instancji są uprawnione do bezpośredniego zbadania w toczących się przed nimi postępowaniach na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 1  z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (zwanego dalej "rozporządzeniem") - w szczególności w ramach mechanizmu kontroli uregulowanego w art. 60, 70 i 98 - każdego naruszenia, z którego wynika lub może wyniknąć naruszenie interesów finansowych budżetu Unii Europejskiej, i czy są one zobowiązane, jeśli to konieczne, do zastosowania korekty finansowej?
2.
Czy krajowy przepis proceduralny lub stanowiące jego wykładnię orzecznictwo, które w przypadku umowy o udzielenie dotacji pozwalają na stwierdzenie niewykonania tej umowy polegającego na naruszeniu przepisów dotyczących zamówień publicznych (nieprawidłowość) oraz na dochodzenie wszelkich roszczeń cywilnych w oparciu o wspomniane stwierdzenie tylko wtedy, gdy komisja arbitrażowa w drodze ostatecznej decyzji lub - w ramach kontroli sądowej decyzji komisji arbitrażowej - sąd w drodze prawomocnego orzeczenia, stwierdzili istnienie naruszenia, zapewnia z należytą skutecznością ochronę interesów finansowych Unii?
3.
Czy w przypadku, gdy naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych stanowi nieprawidłowość, lecz nie wszczęto postępowania przed komisją arbitrażową, sąd rozpoznający roszczenia cywilne związane z wykonaniem umowy o udzielenie dotacji jest uprawniony do dokonania oceny nieprawidłowości w udzieleniu zamówienia publicznego, gdy bada niewykonanie umowy?
1 Dz.U. 2006, L 210, s. 25.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.