Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.168.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Bułgarii
(Sprawa C-488/15) 1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Środowisko - Dyrektywa 2008/50/WE - Jakość powietrza - Artykuł 13 ust. 1 - Załącznik XI - Dzienne i roczne dopuszczalne wartości stężeń PM10 - Systematyczne i trwałe przekroczenie wartości dopuszczalnych - Artykuł 22 - Odroczenie terminów wyznaczonych na osiągnięcie określonych wartości dopuszczalnych - Przesłanki stosowania - Artykuł 23 ust. 1 - Plany ochrony jakości powietrza - Okres przekroczenia "jak najkrótszy" - Odpowiednie środki - Elementy oceny)

Język postępowania: bułgarski

(2017/C 168/12)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Kružíková, S. Petrova, P. Mihaylova i E. Manhaeve, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Bułgarii (przedstawiciele: E. Petranova i M. Georgieva, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: A. Gawłowska, B. Majczyna i D. Krawczyk, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Republika Bułgarii:
- z powodu systematycznego, trwającego od 2007 r. do co najmniej 2014 r. włącznie, nieprzestrzegania dziennych i rocznych dopuszczalnych wartości stężeń PM10 w strefach i aglomeracjach: BG0001 AG Sofia, BG0002 AG Płowdiw, BG0004 północnej, BG0005 południowozachodniej oraz BG0006 południowowschodniej;
- z powodu systematycznego, trwającego od 2007 r. do co najmniej 2014 r. włącznie, nieprzestrzegania dziennej dopuszczalnej wartości stężeń PM10 w strefie BG0003 AG Warna oraz nieprzestrzegania rocznej wartości dopuszczalnej w latach 2007, 2008 i 2010-2014 włącznie w tej samej strefie BG0003 AG Warna,

uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy art. 13 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/ WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy w związku z załącznikiem XI do niej oraz

- ze względu na to, że przekroczenia dziennych i rocznych dopuszczalnych wartości stężeń PM10 utrzymywały się we wszystkich wyżej wskazanych strefach i aglomeracjach, uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy art. 23 ust. 1 akapit drugi tej dyrektywy, a w szczególności zobowiązaniu do zapewnienia, aby okres naruszenia był jak najkrótszy, w odniesieniu do okresu od dnia 11 czerwca 2010 r. do roku 2014 włącznie.
2) Republika Bułgarii zostaje obciążona, poza kosztami własnymi, kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.
3) Rzeczpospolita Polska pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 389 z 23.11.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.