Sprawa C-486/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg... - OpenLEX

Sprawa C-486/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 4 listopada 2014 r. - postępowanie karne przeciwko Piotrowi Kossowskiemu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.16.18

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2015 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 4 listopada 2014 r. - postępowanie karne przeciwko Piotrowi Kossowskiemu
(Sprawa C-486/14)

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 016/28)

(Dz.U.UE C z dnia 19 stycznia 2015 r.)

Sąd odsyłający

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Strony w postępowaniu głównym

Piotr Kossowski

Inny uczestnik: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Pytania prejudycjalne

1)
Czy zastrzeżenia zgłoszone przez umawiające się strony przy ratyfikacji KWUS 1 na podstawie art. 55 ust. 1 lit. a) KWUS - a mianowicie zgłoszone przez Republikę Federalną Niemiec przy złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego zastrzeżenie dotyczące lit. a), zgodnie z którym nie jest ona związana art. 54 KWUS, "jeśli czyny, któr[ych] dotyczy zagraniczny wyrok, miały miejsce w całości lub w części na je[j] własnym terytorium [...]" - nadal obowiązują po włączeniu dorobku Schengen w ramy Unii Protokołem z Schengen dołączonym do traktatu z Amsterdamu z dnia 2 października 2007 r., utrzymanym w mocy Protokołem z Schengen dołączonym do traktatu z Lizbony? Czy wyjątki te stanowią proporcjonalne ograniczenia art. 50 karty 2 w rozumieniu art. 52 ust. 1 karty?
2)
Jeżeli powyższe nie ma miejsca:

Czy zawartą w art. 54 KWUS i art. 50 karty zasadę ne bis in idem należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się ona ściganiu podejrzanego w jednym państwie członkowskim - tutaj Republice Federalnej Niemiec - gdy postępowanie karne wszczęte przeciwko tej osobie w innym państwie członkowskim - tutaj Rzeczpospolitej Polskiej - zostało umorzone przez prokuraturę - bez wykonania obowiązków nałożonych tytułem sankcji i bez szczegółowego dochodzenia - ze względów faktycznych w wyniku braku wystarczającego podejrzenia popełnienia czynu i może być ponownie wszczęte tylko wtedy, gdy stały się znane istotne, wcześniej nieznane okoliczności, przy czym jednak takie nowe okoliczności nie mają miejsca w niniejszej sprawie?

1 Konwencja wykonawcza do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, Dz. U. 2000, L 239, s. 19.
2 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz.U. 2014, C 326, s. 391.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.