Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.317.11/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2010 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 30 września 2010 r. - Komisja przeciwko Republice Czeskiej

(Sprawa C-481/09)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Środowisko naturalne - Dyrektywa 2006/7/WE - Jakość wody w kąpieliskach - Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

(2010/C 317/21)

Język postępowania: czeski

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Pardo Quintillán i M. Thomannová-Körnerová, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek i J. Jirkalová, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Brak przyjęcia lub poinformowania o przyjęciu w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG (Dz.U. L 64, s. 37)

Sentencja

1) Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG, Republika Czeska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Czeska zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 24 z 30.01.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.