Sprawa C-480/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 9... - OpenLEX

Sprawa C-480/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 9 września 2013 r. - Sysmex Europe GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Hafen.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.352.3/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 9 września 2013 r. - Sysmex Europe GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Sprawa C-480/13)

(2013/C 352/04)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2013 r.)

Sąd odsyłający

Finanzgericht Hamburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Sysmex Europe GmbH

Strona pozwana: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Pytania prejudycjalne

Czy w 2005 r. należało klasyfikować jako barwnik lub środek barwiący do pozycji 3212 nomenklatury scalonej 1 towar składający się z rozpuszczalników i substancji polimetinowej, który może mieć pewne - choć w odniesieniu do materiałów tekstylnych - nietrwałe działanie barwiące, w sytuacji gdy podlegający klasyfikacji towar służy do uzyskiwania informacji o zawartych w roztworze badawczym (poddanej obróbce krwi) cząstkach (krwinkach białych) w ten sposób, że [sporna] substancja tworzy w drodze jonicznego przyłączenia do zdefiniowanych elementów cząstek (kwasów nukleinowych) struktury molekularne, które przy naświetleniu światłem laserowym o określonej długości fal stają się przez określony czas fluorochromatyczne i stan ten i jego intensywność są mierzone za pomocą specjalnej fotokomórki?

1 Nomenklatura scalona zawarta w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, Dz.U. L 256, s. 1 - wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 2, t. 2, s. 382), zmie-nionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i staty-stycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 327, s. 1)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.