Sprawa C-48/23, Alajärven Sähkö i in.: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Markkinaoikeus (Finlandia) w dniu 1 lutego 2023 r. - Alajärven Sähkö Oy i in., Elenia Verkko Oyj/Energiavirasto

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.127.21/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 kwietnia 2023 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Markkinaoikeus (Finlandia) w dniu 1 lutego 2023 r. - Alajärven Sähkö Oy i in., Elenia Verkko Oyj/Energiavirasto
(Sprawa C-48/23, Alajärven Sähkö i in.)

Język postępowania: fiński

(2023/C 127/26)

(Dz.U.UE C z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

Sąd odsyłający

Markkinaoikeus

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Alajärven Sähkö Oy i in., Elenia Verkko Oyj

Druga strona postępowania: Energiavirasto

Pytania prejudycjalne

1) Jakie uzasadnienie należy przytoczyć i uwzględnić przy ocenie kwestii, w jakich sytuacjach dochodzi do ingerencji w kluczowe uprawnienia i obowiązki regulacyjne krajowego organu regulacyjnego w sposób, który narusza niezależność krajowego organu regulacyjnego w myśl art. 57 ust. 4 i 5 dyrektywy w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej 1 , a w jakich sytuacjach chodzi o ogólne wytyczne, niezwiązane z uprawnieniami i obowiązkami regulacyjnymi w rozumieniu art. 59 dyrektywy w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej?

2) Czy zmianę przepisów krajowych w sposób przedstawiony powyżej (pkt 13, 14, 16 i 17 oraz w szczególności pkt 3641 niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym), której celem było wpłynięcie na ceny dystrybucji energii elektrycznej w sposób przedstawiony na etapie prac przygotowawczych nad zmianą ustawy poprzez dokonanie w krajowej ustawie o rynku energii elektrycznej zmian dotyczących otoczenia regulacyjnego dla operatorów systemów, które to zmiany same w sobie nie stanowiły wprawdzie bezpośredniej ingerencji ani w taryfy przesyłowe lub dystrybucyjne, ani w metody ich obliczania, ale wskutek których krajowy organ regulacyjny musiał zmienić stosowane przez siebie metody kontroli w środku okresu kontrolnego, należy uznać za zgodną z art. 57 ust. 4 i 5 dyrektywy w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej w odniesieniu do wymogu niezależności organu regulacyjnego?

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE (Dz.U. 2019, L 158, s. 125).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.