Dz.U.UE.C.2019.54.3/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 13 listopada 2018 r. - Toontrack Music AB / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
(Sprawa C-48/18 P) 1

Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie do rejestracji słownego znaku towarowego EZMIX - Odrzucenie zgłoszenia - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) - Artykuły 65, 75 i 76 - Charakter opisowy - Sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców - Prawo do bycia wysłuchanym - Zasada badania z urzędu - Obowiązek uzasadnienia - Przeinaczenie - Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem

Język postępowania: szwedzki

(2019/C 54/03)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Toontrack Music AB (przedstawiciel: L.-E. Ström, advokat)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone jako częściowo oczywiście niedopuszczalne i oddalone jako częściowo oczywiście bezzasadne.
2) Toontrack Music AB zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 152 z 30.4.2018.