Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.10.20/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 stycznia 2020 r.

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 20 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - SATI - Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA/Azienda di Trasporti Molisana - SpA (ATM)
(Sprawa C-475/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego - Artykuł 5 - Bezpośrednie udzielanie zamówień na świadczenie usług publicznych - Zakaz na mocy prawa krajowego - Artykuł 8 ust. 2 - System przejściowy)

Język postępowania: włoski

(2020/C 10/25)

(Dz.U.UE C z dnia 13 stycznia 2020 r.)

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SATI - Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA

Strona pozwana: Azienda di Trasporti Molisana - SpA (ATM)

Przy udziale: Regione Molise

Sentencja

Artykuł 5 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/91 i (EWG) nr 1107/70 należy interpretować w ten sposób, że art. 5 ust. 4 tego rozporządzenia nie ma zastosowania do decyzji właściwego organu władz lokalnych dotyczącej bezpośredniego udzielenia zamówienia na świadczenie usług publicznych transportu lokalnego podjętej przed dniem 3 grudnia 2019 r.

1 Dz.U. C 399 z 5.11.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.