Sprawa C-469/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 26 stycznia 2023 r. - Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España v. Administración General del Estado

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.94.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 marca 2023 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 26 stycznia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo - Hiszpania) - Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CGCOF)/Administración General del Estado
(Sprawa C-469/21) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Rozporządzenie delegowane (UE) 2016/161 - System baz zawierający informacje o zabezpieczeniach - Utworzenie interfejsu zintegrowanego z systemem krajowym i zarządzanego przez organy publiczne - Obowiązek korzystania ze specjalnej aplikacji dla niektórych produktów leczniczych]

Język postępowania: hiszpański

(2023/C 94/06)

(Dz.U.UE C z dnia 13 marca 2023 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal Supremo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CGCOF)

Druga strona postępowania: Administración General del Estado

Sentencja

1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi, a w szczególności jego art. 25, 31, 32, 35, 36 i 44,

należy interpretować w ten sposób, że:

nie stoi ono na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu mającemu na celu utworzenie interfejsu jako narzędzia dostępu do systemu krajowego, które należy do organów publicznych i jest przez nie zarządzane.

2) Rozporządzenie delegowane 2016/161, a w szczególności jego art. 25, 31, 32, 35, 36 i 44,

należy interpretować w ten sposób, że:

nie stoi ono na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które, po pierwsze, zobowiązuje apteki do korzystania z interfejsu należącego do organów publicznych i zarządzanego przez nie, zawsze gdy wydają one produkty lecznicze finansowane z krajowego systemu opieki zdrowotnej, a po drugie, nakazuje podmiotowi zarządzającemu systemem krajowym zintegrowanie wspomnianego interfejsu z rzeczonym systemem.

1 Dz.U. C 24 z 17.1.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.