Sprawa C-466/13 P: Repsol YPF SA v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). - OpenLEX

Sprawa C-466/13 P: Repsol YPF SA v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.16.11/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 stycznia 2015 r.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 22 października 2014 r. - Repsol YPF SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(Sprawa C-466/13 P) 1

[Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Oznaczenie graficzne przedstawiające literę "R"]

Język postępowania: hiszpański

(2015/C 016/15)

(Dz.U.UE C z dnia 19 stycznia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Repsol YPF SA (przedstawiciele: adwokaci J.-B. Devaureix i L. Montoya Terán)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo pełnomocnik)

Sentencja

1)
Odwołanie zostaje w części odrzucone i w części oddalone.
2)
Repsol YPF SA zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 313 z 26.10.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.