Sprawa C-466/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.317.25

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-466/10)

(2010/C 317/44)

Język postępowania: grecki

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Patakia i D. Kukovec)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie że wykorzystując procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu na gospodarowanie niebezpiecznymi odpadami medycznymi o charakterze zakaźnym (RMP-CI) przez placówki szpitalne objęte właściwością Dioikisi Ygeionomikis Perifereias Attikis (pierwszej dyrekcji sanitarnej dla regionu Attyka), Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy art. 28 dyrektywy 2004/18/WE ponieważ nie były spełnione przesłanki żadnego z wyjątków przewidzianych w art. 31 tej dyrektywy a w szczególności warunki, o których mowa w art. 31 ust. 1 lit. c) uzasadniające odstępstwo od ogólnej zasady i skorzystanie z wyjątkowej procedury przewidzianej w omawianym artykule;

– obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

1) Po otrzymaniu skargi Komisja Europejska przeprowadziła dochodzenie, którego przedmiotem było złożone przez komisję ds. świadczenia usług sanitarnych zaproszenie do uczestnictwa w przetargu odbywającym się według procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu na gospodarowanie niebezpiecznymi odpadami medycznymi o charakterze zakaźnym (RMP-CI) przez placówki szpitalne objęte właściwością Dioikisi Ygeionomikis Perifereias Attikis.

2) Komisja przypomina, że zgodnie z ogólną zasadą wymagane jest ogłoszenie o zamówieniu z jasno określonymi i zrozumiałymi warunkami, podczas gdy procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu jest dopuszczalna jedynie wyjątkowo, w bardzo szczególnych przypadkach określonych w art. 30 i art. 31 dyrektywy 2004/18/WE, które powinny być interpretowane ściśle, zaś ciężar dowodu rzeczywistego istnienia nadzwyczajnych okoliczności spoczywa na osobie powołującej się na omawiane przepisy.

3) Ponadto Komisja twierdzi, że z omawianego zaproszenia jasno wynika, że jakkolwiek instytucja zamawiająca powołała się na wyjątkową procedurę przewidzianą w art. 31 ust. 1 lit c) dyrektywy 2004/18/WE to nie dowiodła, iż zostały spełnione przewidziane w tym przepisie warunki uzasadniające skorzystanie z tej procedury.

4) Komisja uważa, że instytucja zamawiająca wykorzystując procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy art. 28 dyrektywy, ponieważ nie były spełnione przesłanki żadnego z wyjątków przewidzianych w art. 31 tej dyrektywy a w szczególności przesłanki, o których mowa w art. 31 ust. 1 lit. c) uzasadniające odstępstwo od ogólnej zasady i skorzystanie z wyjątkowej procedury przewidzianej w omawianym artykule.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.