Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.327.20/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 grudnia 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 października 2008 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-465/08)

(2008/C 327/35)

Język postępowania: grecki

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: M. Karanasou-Apostolopoulou i H. Střlbćk, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

– Stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych dla zastosowania się do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych(1) a w każdym razie nie informując Komisji o ich ustanowieniu Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy;

– Obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2005/36/WE do krajowego porządku prawnego upłynął w dniu 20 października 2007 r.

______

(1) Dz. U. L 255 z dnia 30.9.2005.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.