Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.195.6/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 6 kwietnia 2017 r. - Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Komisja Europejska
(Sprawa C-464/16 P) 1

(Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Wniosek o dostęp do dokumentów Komisji - Odmowa - Skarga o stwierdzenie nieważności - Artykuł 19 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Reprezentacja przed sądami Unii - Adwokat niemający statusu osoby trzeciej wobec skarżącego - Oczywista niedopuszczalność skargi - Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 195/07)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (przedstawiciel: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Krämer i F. Erlbacher, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) zostaje obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 402 z 31.10.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.