Sprawa C-464/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Palermo - Sezione Distaccata di Bagheria (Włochy) w dniu 7 września 2011 r. - Paola Galioto przeciwko Marii Guccione i in..

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.340.10/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2011 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Palermo - Sezione Distaccata di Bagheria (Włochy) w dniu 7 września 2011 r. - Paola Galioto przeciwko Marii Guccione i in.

(Sprawa C-464/11)

(2011/C 340/18)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 19 listopada 2011 r.)

Sąd krajowy

Tribunale di Palermo - Sezione Distaccata di Bagheria

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Paola Galioto

Strona pozwana: Maria Guccione, Maria Piera Savona, Fabio Savona

Pytania prejudycjalne

1)
Czy artykuły 3 i 4 dyrektywy 2008/52/WE(1) dotyczące skuteczności i kompetencji mediatora można interpretować w ten sposób, że wymagają, aby mediator miał kompetencje również w dziedzinie prawa, a wybór mediatora dokonywany przez osobę odpowiedzialną z ramienia organizacji powinien uwzględniać określoną wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z przedmiotem sporu?
2)
Czy art. 1 dyrektywy 2008/52/WE można interpretować w ten sposób, że wymaga, aby organizacje świadczące usługi mediacji, które mają na celu ułatwienie dostępu do alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz promowanie polubownego rozwiązywania sporów, spełniały wymogi właściwości terytorialnej?
3)
Czy art. 1 dyrektywy 2008/52/WE w części dotyczącej wyważonej relacji między mediacją a postępowaniem sądowym, art. 3 lit. a), motyw 10 i motyw 13 dyrektywy 2008/52/WE, dotyczące zasadniczego znaczenia dobrowolności stron w zakresie prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz podejmowania decyzji o jego zakończeniu, można interpretować w ten sposób, że w razie nieosiągnięcia polubownego i dobrowolnego porozumienia mediator może sformułować propozycję ugody, chyba że strony wspólnie zażądają od mediatora, żeby tego nie robił (ponieważ uważają, iż należy zakończyć postępowanie mediacyjne)?
______

(1) Dz.U. L 136, s. 3.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.