Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.327.20/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 grudnia 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 października 2008 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Estonii

(Sprawa C-464/08)

(2008/C 327/34)

Język postępowania: estoński

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: K. Simonsson i K. Saaremäel-Stoilov)

Strona pozwana: Republika Estonii

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu dostosowania się do dyrektywy 2005/65/WE(1) (w sprawie wzmocnienia ochrony portów) a w każdym bądź razie nie podając ich do wiadomości Komisji, Republika Estonii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy;

– obciążenie Republiki Estonii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji upłynął w dniu 15 czerwca 2007 r.

______

(1) Dz.U. L 310, s. 28.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.