Dz.U.UE.C.2019.4.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 25 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hamburg - Niemcy) - Tänzer & Trasper GmbH / Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft
(Sprawa C-462/17) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Zbliżanie ustawodawstw - Rozporządzenie (WE) nr 110/2008 - Napoje spirytusowe - Definicja, opis, prezentacja, etykietowanie i ochrona oznaczeń geograficznych - Punkt 41 załącznika II - Likier jajeczny - Definicja - Wyczerpujący charakter wykazu dozwolonych składników]

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 4/09)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Landgericht Hamburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Tänzer & Trasper GmbH

Strona pozwana: Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft

Sentencja

Punkt 41 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r., należy interpretować w ten sposób, że aby napój alkoholowy mógł być opatrzony nazwą handlową "likier jajeczny", nie może zawierać składników innych niż te wymienione w tym przepisie.

1 Dz.U. C 347 z 16.10.2017.