Sprawa C-460/21: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 7 lutego 2022 r. - Vapo Atlantic SA v. Autoridade Tributária e... - OpenLEX

Sprawa C-460/21: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 7 lutego 2022 r. - Vapo Atlantic SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.138.5/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 marca 2022 r.

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 7 lutego 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) - Portugalia) - Vapo Atlantic SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Sprawa C-460/21) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Podatek akcyzowy - Dyrektywa 2008/118/WE - Artykuł 1 ust. 2 - Opodatkowanie, dla szczególnych celów, innymi podatkami pośrednimi - "Szczególne cele" - Pojęcie - Finansowanie przedsiębiorstwa publicznego posiadającego koncesję na zarządzanie siecią dróg krajowych - Cele polegające na obniżeniu szkodowości i wspieraniu równowagi środowiskowej - Cel czysto budżetowy - Odmowa zwrotu podatku oparta na bezpodstawnym wzbogaceniu - Przesłanki]

Język postępowania: portugalski

(2022/C 138/05)

(Dz.U.UE C z dnia 28 marca 2022 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal Arbitrai Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Vapo Atlantic SA

Druga strona postępowania: Autoridade Tributária e Aduaneira

Sentencja

Postanowieniem z dnia 7 lutego 2022 r. Trybunał (ósma izba) orzeka, że:

1) Artykuł 1 ust. 2 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG, należy interpretować w ten sposób, że opłata, z której wpływy przeznaczone są w sposób ogólny na finansowanie przedsiębiorstwa publicznego posiadającego koncesję na zarządzanie siecią dróg krajowych i której struktura nie wskazuje w żaden sposób na zamiar zniechęcania do używania paliw wykorzystywanych najczęściej w transporcie drogowym, nie służy "szczególnym celom" w rozumieniu tego przepisu.

2) Prawo Unii należy interpretować w ten sposób, że stoi ono na przeszkodzie temu, by organy krajowe mogły uzasadnić odmowę zwrotu opłaty pośredniej sprzecznej z dyrektywą 2008/118, przyjmując domniemanie przerzucenia tej opłaty na osoby trzecie, a tym samym bezpodstawnego wzbogacenia podatnika.

1 Data złożenia skargi: 26/07/2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.