Sprawa C-458/19 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 października 2021 r. - ClientEarth v. Komisja Europejska,... - OpenLEX

Sprawa C-458/19 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 października 2021 r. - ClientEarth v. Komisja Europejska, Europejska Agencja Chemikaliów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.481.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2021 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 października 2021 r. - ClientEarth / Komisja Europejska, Europejska Agencja Chemikaliów
(Sprawa C-458/19 P) 1

[Odwołanie - Skarga o stwierdzenie nieważności - Decyzja wykonawcza Komisji C(2016) 3549 final - Zezwolenie na zastosowania ftalanu bis(2-eíyloheksylu) (DEHP) - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 - Artykuły 60 i 62 - Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 - Wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej - Decyzja Komisji C(2016) 8454 final - Oddalenie wniosku]

Język postępowania: angielski

(2021/C 481/11)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2021 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: ClientEarth (przedstawiciele: A. Jones, Solicitor, J. Stratford, BL)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara, R. Lindenthal i K. Mifsud-Bonnici, pełnomocnicy), Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: M. Heikkila, W. Broere i F. Becker, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) ClientEarth pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3) Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C 263 z 5.8.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.