Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.389.16/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Landesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 24 sierpnia 2015 r. - Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (syndyk masy upadłościowej Baumarkt Praktiker DIY GmbH)
(Sprawa C-454/15)

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 389/17)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Sąd odsyłający

Hessisches Landesarbeitsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Jürgen Webb-Sämann

Strona pozwana: Christopher Seagon (syndyk masy upadłościowej Baumarkt Praktiker DIY GmbH).

Pytania prejudycjalne

Czy krajowa wykładnia przepisów, zgodnie z którą wymagalne roszczenia z tytułu wynagrodzenia pozostawione pracodawcy w depozycie w celu ich zapłaty w danym terminie do kasy emerytalnej, które nie zostały przez tego pracodawcę wpłacone na odrębne konto i z tego względu nie podlegały pod prawo wyłączenia zgodnie z § 47 Insolvenzordnung (niemiecka ustawa o upadłości), stanowi naruszenie art. 8 dyrektywy 2008/94/WE 1 wzgl. pozostałego prawa Unii?

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy, Dz.U. L 283, s. 36.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.