Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.331.12/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2011 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākās tiesas Senāts (Republika Łotewska) w dniu 1 września 2011 r. - Gunārs Pusts przeciwko Lauku atbalsta dienests

(Sprawa C-454/11)

(2011/C 331/19)

Język postępowania: łotewski

(Dz.U.UE C z dnia 12 listopada 2011 r.)

Sąd krajowy

Augstākās tiesas Senāts.

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Gunārs Pusts.

Strona pozwana: Lauku atbalsta dienests.

Pytania prejudycjalne

1) Czy przepisy Unii Europejskiej regulujące zwrot pomocy należy interpretować w ten sposób, iż pozwalają one uznać wypłatę pomocy za nienależną w przypadkach, w których, pomimo iż korzystający z pomocy wykonywał zobowiązania, to jednak naruszył procedurę ustanowioną dla wniosku o wypłatę?
2) Czy zgodne z prawem Unii Europejskiej regulującym zwrot pomocy jest uregulowanie, z którego wynika, że zobowiązania nabyte przez korzystającego z pomocy zostają zawieszone, jeżeli owo zawieszenie jest skutkiem wyłącznie tego, iż nie złożono wniosku, bez udzielenia korzystającemu z pomocy możliwości wypowiedzenia się w tym zakresie?
3) Czy zgodne z prawem Unii Europejskiej regulującym zwrot pomocy jest uregulowanie, zgodnie z którym w przypadku, gdy nie można dokonać kontroli in situ (ponieważ upłynął już rok), z czego wynika, że zobowiązania nabyte przez korzystającego z pomocy zostają zawieszone, korzystający z pomocy powinien zwrócić całą kwotę pomocy już przyznanej w umówionym okresie, nawet wówczas gdy środki te zostały już przyznane i wypłacone na kilka lat?
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.