Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.190.1/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2004 r.

Wyrok Trybunału

(druga izba)

z dnia 10 czerwca 2004 r.

w sprawie C-454/01: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec(1)

(Dyrektywa 96/59/WE - Gospodarka odpadami - Unieszkodliwianie polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli)

(2004/C 190/01)

(Język postępowania: niemiecki)

(Tłumaczenie robocze; tłumaczenie ostateczne zostanie opublikowane w "Zbiorze Orzeczeń Trybunału")

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2004 r.)

W sprawie C-454/01, Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: G. zur Hausen) przeciwko Republice Federalnej Niemiec (pełnomocnicy: W.-D. Plessing oraz R. Stüwe), której przedmiotem było stwierdzenie, że Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy Traktatu poprzez zaniechanie sporządzenia lub zakomunikowania Komisji, w wyznaczonym terminie, planu przewidzianego w art. 11 ust. 1 pierwszy tiret dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz.U. L 243, str. 31), Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans (sprawozdawca), prezes izby, C. Gulmann i R. Schintgen, F. Macken i N. Colneric, sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: M.-F. Contet, główny administrator, wydał w dniu 10 czerwca 2004 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Republika Federalna Niemiec poprzez zaniechanie sporządzenia, w wyznaczonym terminie, planu przewidzianego w art. 11 ust. 1 pierwszy tiret dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy niniejszej dyrektywy.

2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami.

______

(1) Dz.U. C 17 z 19.1.2002 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.