Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.38.3/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 lutego 2017 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof - Niemcy) - postępowania karne przeciwko A i B
(Sprawa C-453/15) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Opodatkowanie - Podatek VAT - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 56 - Miejsce świadczenia usług - Pojęcie "praw pokrewnych" - Przeniesienie pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 038/04)

(Dz.U.UE C z dnia 6 lutego 2017 r.)

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strony postępowania karnego w postępowaniu głównym

A, B

Przy udziale: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Sentencja

Artykuł 56 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że "prawa pokrewne", o których mowa w tym przepisie, obejmują pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych określone w art. 3 lit. a) dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/ 61/WE.

1 Dz.U. C 363 z 3.11.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.