Sprawa C-453/13: The Queen, na wniosek: Newby Foods Ltd, v. Food Standards Agency (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.462.9/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 grudnia 2014 r.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 16 października 2014 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Zjednoczone Królestwo] - The Queen, na wniosek: Newby Foods Ltd, przeciwko Food Standards Agency
(Sprawa C-453/13) 1

[Ochrona zdrowia - Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 - Szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego - Punkty 1.14 i 1.15 załącznika I - Pojęcia "mięsa oddzielonego mechanicznie" i "surowych wyrobów mięsnych" - Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 - Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii - Ochrona konsumenta - Dyrektywa 2000/13/WE - Etykietowanie i prezentacja środków spożywczych]

Język postępowania: angielski

(2014/C 462/15)

(Dz.U.UE C z dnia 22 grudnia 2014 r.)

Sąd odsyłający

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: The Queen, na wniosek: Newby Foods Ltd,

Strona pozwana: Food Standards Agency

Sentencja

Punkty 1.14 i 1.15 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego należy interpretować w ten sposób, że produkt uzyskany przez mechaniczne usunięcie mięsa z tkanek przylegających do kości po ich oddzieleniu od tuszy lub z tusz drobiowych powinien być uznany za "mięso oddzielone mechanicznie" w rozumieniu wspomnianego pkt 1.14, w przypadku gdy zastosowana metoda prowadzi do utraty lub modyfikacji struktury włókien mięśniowych większej od utraty lub modyfikacji ściśle zlokalizowanej w miejscu przecięcia, niezależnie od okoliczności, że zastosowana technika nie narusza struktury wykorzystywanych kości. Taki produkt nie może być uznany za "surowe wyroby mięsne" w rozumieniu wspomnianego pkt 1.15.

1 Dz.U. C 344 z 23.11.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.