Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.14/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Salzburg (Austria) w dniu 12 sierpnia 2013 r. - Germanwings GmbH przeciwko Ronny Henning

(Sprawa C-452/13)

(2013/C 325/25)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Sąd odsyłający

Landesgericht Salzburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Germanwings GmbH

Strona pozwana: Ronny Henning

Pytanie prejudycjalne

Który moment jest miarodajny dla pojęcia "czas przylotu" użytego w art. 2, 5 i 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 1 :

a) moment osadzenia samolotu na drodze kołowania ("Touchdown");
b) moment, w którym samolot osiągnął swoją pozycję postojową i zaciągnięto hamulce postojowe wzgl. umocowano klocki hamujące ("czas In-Block");
c) moment otwarcia drzwi samolotu;
d) moment określony przez strony w ramach prywatnej autonomii?
1 Dz.U. L 46, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.