Dz.U.UE.C.2019.4.6/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 25 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Veliko Tarnovo - Bułgaria) - "Walltopia" AD / Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite - Veliko Tarnovo
(Sprawa C-451/17) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Zabezpieczenie społeczne - Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 - Artykuł 12 ust. 1 - Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 - Artykuł 14 ust. 1 - Pracownicy delegowani - Właściwe ustawodawstwo - Zaświadczenie A1 - Podleganie pracownika ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma pracodawca - Warunki]

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

(2019/C 4/08)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: "Walltopia" AD

Strona pozwana: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite - Veliko Tarnovo

Sentencja

Artykuł 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 465/2012 z dnia 22 maja 2012 r., należy interpretować w ten sposób, że pracownika zatrudnionego w celu oddelegowania do innego państwa członkowskiego należy uznać za osobę, która "bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia podlega już ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma jej pracodawca" w rozumieniu art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 987/2009, nawet jeśli pracownik ten nie miał statusu osoby ubezpieczonej na podstawie ustawodawstwa tego państwa członkowskiego bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia, o ile w tym momencie pracownik miał miejsce zamieszkania we wspomnianym państwie członkowskim, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego.

1 Dz.U. C 330 z 2.10.2017.