Dz.U.UE.C.2018.436.15/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 4 października 2018 r. - Claire Staelen / Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
(Sprawa C-45/18 P) 1

(Odwołanie - Skarga o wznowienie postępowania - Przesłanki dopuszczalności)

Język postępowania: francuski

(2018/C 436/18)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Claire Staelen (przedstawiciel; adwokat V. Olona)

Druga strona postępowania: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (przedstawiciele: L. Papadias i A. Antoniadis, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Claire Staelen zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 104 z 19.3.2018.