Sprawa C-448/09 P: Royal Appliance International GmbH v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.288.17/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2010 r.

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 30 czerwca 2010 r. - Royal Appliance International GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

(Sprawa C-448/09 P)(1)

(Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) - Wcześniejszy znak towarowy "sensixx" - Oznaczenie słowne "Centrixx" - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego - Spór zawisły przed krajowymi organami sądowymi - Wniosek o zawieszenie postępowania przed Trybunałem)

(2010/C 288/27)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2010 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Royal Appliance International GmbH (przedstawiciele: K.J. Michaeli i M. Schork, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: S. Schäffner, pełnomocnik), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (przedstawiciel: S. Biagosch, Rechtsanwalt)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia 15 września 2009 r. w sprawie T-446/07 Royal Appliance International przeciwko OHIM - BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, na mocy którego Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 października 2007 r. odmawiającej rejestracji oznaczenia słownego "Centrixx" jako wspólnotowego znaku towarowego dla niektórych towarów należących do klasy 7, uwzględniając sprzeciw właściciela słownego krajowego znaku towarowego "sensixx" - Brak zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sporu zawisłego przed krajowymi organami sądowymi, dotyczącego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wcześniejszego znaku towarowego - Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku dwóch znaków towarowych

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Royal Appliance International GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 24 z 30.1.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.