Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.52.19/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lutego 2014 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2013 r. - Rivella International AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas

(Sprawa C-445/12 P) 1

(Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Graficzny znak towarowy zawierający element słowny "BASKAYA" - Sprzeciw - Konwencja dwustronna - Terytorium państwa trzeciego - Pojęcie rzeczywistego używania)

(2014/C 52/31)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 22 lutego 2014 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Rivella International AG (przedstawiciel: C. Spintig, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. Schneider, pełnomocnik), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie T-170/11 Rivella International przeciwko OHIM - Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA), na mocy którego Sąd oddalił skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 stycznia 2011 r. dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Rivella International AG a Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku oznaczenia graficznego zawierającego element słowny "BASKAYA" i wcześniejszego graficznego międzynarodowego znaku towarowego zawierającego element słowny "Passaia" - Naruszenie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) - Błędna ocena rozpatrzenia sprzeciwu

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Rivella International AG zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 366 z 24.11.2012.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.