Sprawa C-444/13: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 stycznia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Brasov - Rumunia) - Imre Solyom, Luiza Solyom przeciwko Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brasov.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.175.34

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 czerwca 2014 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 stycznia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Braș ov - Rumunia) - Imre Solyom, Luiza Solyom przeciwko Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Braș ov

(Sprawa C-444/13) 1

(2014/C 175/44)

Język postępowania: rumuński

(Dz.U.UE C z dnia 10 czerwca 2014 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 325 z 9.11.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.