Sprawa C-443/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Pitești (Rumunia) w dniu 19... - OpenLEX

Sprawa C-443/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Pitești (Rumunia) w dniu 19 lipca 2021 r. - SC Avicarvil Farms SRL v. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură - Centrul Județean Vâlcea

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.452.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 listopada 2021 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Pitesti (Rumunia) w dniu 19 lipca 2021 r. - SC Avicarvil Farms SRL / Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, Agentia de Plati si Interventie in Agricultura, Agentia de Plati si Interventie in Agricultura - Centrul Judetean Valcea
(Sprawa C-443/21)

Język postępowania: rumuński

(2021/C 452/07)

(Dz.U.UE C z dnia 8 listopada 2021 r.)

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Pitesti

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: SC Avicarvil Farms SRL

Druga strona postępowania: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, Agentia de Plati si Interventie m Agricultura, Agentia de Plati si Interventie m Agricultura - Centrul Judetean Valcea

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 143 rozporządzenia nr 1303/2013 1  w związku z art. 310 TFUE (zasada należytego zarządzania finansami) oraz art. 40 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 2  [powtórzony w art. 33 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 3 ], w kontekście zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa, stoją na przeszkodzie praktyce administracyjnej organów krajowych uczestniczących we wdrażaniu środka bezzwrotnego wsparcia finansowego, które to organy, w wyniku stwierdzenia przez Europejski Trybunał Obrachunkowy błędu w obliczeniach, wydały akty zobowiązujące do obniżenia kwoty wsparcia finansowego przyznanego w ramach [rumuńskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich] zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej C(2012) 3529 z dnia 25 maja 2012 r., przed przyjęciem nowej decyzji Komisji Europejskiej, która wyłącza z finansowania kwoty przekraczające poniesione wskutek podjętych zobowiązań dodatkowe koszty i utracone w ich efekcie dochody, które to kwoty wynikały z błędów w obliczeniach?

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. 2013, L 347, s. 320)
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. 2005, L 277, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. 2013, L 347, s. 487).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.