Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.239.10/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 11 maja 2017 r. - Dyson Ltd/Komisja Europejska
(Sprawa C-44/16 P) 1

[Odwołanie - Dyrektywa 2010/30/UE - Wskazanie, poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii - Rozporządzenie delegowane (UE) nr 665/2013 - Etykietowanie energetyczne odkurzaczy - Efektywność energetyczna - Metoda pomiaru - Granice kompetencji oddelegowanych - Przeinaczenie dowodów - Obowiązek uzasadnienia spoczywający na Sądzie]

Język postępowania: angielski

(2017/C 239/13)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Dyson Ltd (przedstawiciele: E. Batchelor i M. Healy, solicitors, F. Carlin, barrister, A. Patsa, advocate)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Herrmann i E. White, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 11 listopada 2015 r., Dyson/Komisja (T-544/13, EU:T:2015:836), zostaje uchylony w zakresie, w jakim Sąd ten oddalił podniesione w pierwszej instancji część pierwszą zarzutu pierwszego oraz zarzut trzeci.
2) Sprawa zostaje skierowana do ponownego rozpoznania przez Sąd Unii Europejskiej, aby ten wydał rozstrzygnięcie w przedmiocie podniesionych w pierwszej instancji części pierwszej zarzutu pierwszego oraz zarzutu trzeciego.
3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
1 Dz.U. C 145 z 25.4.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.