Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 11 lipca 2019 r. - Komisja Europejska/Republika Włoska
(Sprawa C-434/18) 1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2011/70/Euratom - Odpowiedzialne i bezpieczne gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi - Program krajowy - Obowiązek zgłoszenia Komisji Europejskiej)

Język postępowania: włoski

(2019/C 305/31)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo G. Gattinara i M. Patakia, następnie G. Gattinara i R. Tricot, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierana przez G. Palatiella, avvocato dello Stato)

Sentencja

1) Nie zgłaszając Komisji Europejskiej programu krajowego dotyczącego realizacji polityki w dziedzinie gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej n a podstawie art 15 ust. 4 w związku z art. 13 ust. 1 dyrektywy Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadam i promieniotwórczymi.
2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 285 z 13.8.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.