Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.318.10/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 września 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 18 lipca 2017 r. - Human Operator Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
(Sprawa C-434/17)

Język postępowania: węgierski

(2017/C 318/15)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2017 r.)

Sąd odsyłający

Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Human Operator Zrt.

Strona pozwana: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Pytanie prejudycjalne

Czy należy interpretować decyzję wykonawczą Rady (UE) 2015/2349 z dnia 10 grudnia 2015 r. 1  w ten sposób, że sprzeciwia się ona praktyce Węgier, zgodnie z którą uważa się, że przepis prawa krajowego, który został przyjęty w wyniku wspomnianej decyzji wykonawczej i który ustanawia wyjątek od art. 193 dyrektywy Rady 2006/112/WE, wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2015 r., to jest w dniu, od którego powinna ona być stosowana, przy czym wspomniana decyzja wykonawcza nie zawiera żadnego przepisu dotyczącego mocy wstecznej jej skutków lub jej stosowania, a z drugiej strony, we wniosku o udzielenie zezwolenia na ustanowienie wyjątku, Węgry wskazały tę datę, jako początkową datę stosowania?

1 Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/2349 z dnia 10 grudnia 2015 r. upoważniająca Węgry do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2015, L 330, s. 53).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.