Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.327.14/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 grudnia 2008 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunals, Londyn (Zjednoczone Królestwo) w dniu 29 września 2008 r. - FG Wilson (Engineering) Ltd oraz Caterpillar EPG Ltd przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Sprawa C-431/08)

(2008/C 327/23)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2008 r.)

Sąd krajowy

VAT and Duties Tribunals, Londyn (zgodnie z wnioskiem Northern Ireland Tribunal Centre)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: FG Wilson (Engineering) Ltd, Caterpillar EPG Ltd

Strona pozwana: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Pytania prejudycjalne

1) Czy w okolicznościach opisanych poniżej towary w niniejszej sprawie zostały nielegalnie usunięte spod dozoru celnego w rozumieniu art. 203 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego(1) w związku z art. 865 rozporządzenia wykonawczego(2)?

2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy powstał dług celny w przywozie na podstawie art. 203 Wspólnotowego Kodeksu Celnego?

3) W przypadku odpowiedzi twierdzących na pytania 1 i 2, czy Wspólnotowy Kodeks Celny, a w szczególności art. 78 ust. 3 zezwalają na sprostowanie zgłoszenia w celu skorygowania KPC a jeśli tak, to czy HMRC winno dokonać sprostowania zgłoszenia oraz uregulować sytuację?

4) Jeśli nie może mieć miejsca uregulowanie sytuacji na podstawie art. 78 Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz biorąc pod uwagę, że istniał dług celny na podstawie art. 203, jak również biorąc pod uwagę, iż powszechnie wiadomo, że zaistniała sytuacja szczególna przewidziana przez art. 899 rozporządzenia wykonawczego, czy w okolicznościach oraz w świetle późniejszych ustaleń, sąd krajowy może stwierdzić, że nie nastąpiło ewidentne zaniedbanie na podstawie art. 239 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, a żądanie uregulowania należności celnej powinno zostać wycofane? W szczególności, przy rozważaniu, czy nastąpiło ewidentne zaniedbanie ze strony określonego przedsiębiorcy, czy właściwe organy uprawnione są do uwzględnienia okoliczności. że niedopełnienie obowiązku zachowania staranności oraz uchybienia w zakresie zarządzania po stronie organów skarbowych przyczyniły się do błędów skutkujących powstaniem długu celnego?

______

(1) Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302, s. 1).

(2) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.