Sprawa C-428/10: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.328.12/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa C-428/10)

(2010/C 328/21)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Braun i L. de Schietere de Lophem, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Francuska

Żądania strony skarżącej

– Stwierdzenie, że nie ustanawiając wszelkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku(1), a w każdym razie nie informując o nich Komisji, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy,

– obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na wdrożenie dyrektywy 2007/36/WE do prawa krajowego upłynął w dniu 3 sierpnia 2009 r. Tymczasem w dniu wniesienia niniejszej skargi strona pozwana nie podjęła jeszcze wszelkich środków niezbędnych do wdrożenia tej dyrektywy, a w każdym razie nie powiadomiła o nich Komisji

______

(1) Dz.U. L 184, s. 17.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.