Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.112.10/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 marca 2019 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 18 kwietnia 2018 r. w sprawie T-298/17, Iordăchescu i in. / Parlament i in., wniesione w dniu 26 czerwca 2018 r. przez Adriana Iordăchescu, Florinę Iordăchescu, Mihaelę Iordăchescu i Cristinel Iordăchescu
(Sprawa C-426/18 P)

Język postępowania: rumuński

(2019/C 112/14)

(Dz.U.UE C z dnia 25 marca 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu

Druga strona postępowania: Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 r. Trybunał odrzucił odwołanie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.