Sprawa C-424/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Niemcy)... - OpenLEX

Sprawa C-424/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Niemcy) w dniu 25 lipca 2013 r. - Zuchtvieh-Export GmbH przeciwko Stadt Kempten.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.336.6/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2013 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Niemcy) w dniu 25 lipca 2013 r. - Zuchtvieh-Export GmbH przeciwko Stadt Kempten

(Sprawa C-424/13)

(2013/C 336/14)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2013 r.)

Sąd odsyłający

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Zuchtvieh-Export GmbH

Strona pozwana: Stadt Kempten

Pytania prejudycjalne

1)
Czy art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2005/WE 1 należy interpretować w ten sposób, że właściwe władze miejsca wyjazdu w przypadku długotrwałego przewozu domowych nieparzystokopytnych oraz gatunków domowego bydła, owiec, kóz i świń, w którym miejsce wyjazdu znajduje się w państwie członkowskim Unii, a miejsce przeznaczenia w państwie trzecim, mogą ostemplować dziennik podróży złożony przez organizatora zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. c) tylko w sytuacji, gdy dziennik ów spełnia wymogi przewidziane w art. 14 ust. 1 lit. a) ii) dla całej trasy przewozu z miejsca wyjazdu do miejsca przeznaczenia, a więc także dla odcinków położonych w całości poza terytorium Unii?
2)
Czy art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2005/WE należy interpretować w ten sposób, że właściwe zgodnie z tym przepisem władze miejsca wyjazdu mogą w myśl art. 14 ust. 1 lit. b) rozporządzenia zobowiązać organizatora przewozu do zmiany planowania przewidzianych długotrwałych przewozów w taki sposób, aby przepisy tego rozporządzenia były przestrzegane dla całego przewozu od miejsca wyjazdu do miejsca przeznaczenia, także jeśli poszczególne odcinki trasy położone są wyłącznie w państwach trzecich?
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, Dz.U. 2005 L 3, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.